Είναι Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής – Προγραµµατισµού Υγείας στο Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ∆ιευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ στην ∆ηµόσια Υγεία και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, πρώην Αντιπρύτανης Π.Κ.

Σπούδασε Ιατρική στο King’s College Hospital Medical School του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (1968-1973). Εκπόνησε την ∆ιδακτορική µου ∆ιατριβή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1976-1978). Έλαβε τον τίτλο Master of Science in Community Medicine από το London School of Hygiene and Tropical Medicine του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (1980-1981). Από το 1973 µέχρι το 1979 ειδικεύτηκε στην Παθολογία, στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Έχει την Ειδικότητα της Παθολογίας (1979) και είναι Μέλος του Βασιλικού Κολεγίου Παθολόγων της Βρετανίας (1980: MRCP,UK).