Σκοπός του Συλλόγου είναι η ενίσχυση και η διατήρηση της φήμης και της ομαλής λειτουργίας του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης η διασύνδεση των αποφοίτων με στόχο την προώθηση της επιστημονικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Επίσης, ο Σύλλογος θα στοχεύσει στην ανάληψη πρωτοβουλιών που σχετίζονται τόσο με τα επιστημονικά πεδία του συνόλου των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης όσο και με τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα στους σκοπούς τους Συλλόγου συμπεριλαμβάνονται:

  • Η διατήρηση, καλλιέργεια και σύσφιξη των σχέσεων των αποφοίτων των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη βελτίωση, ανάπτυξη και προβολή του Συλλόγου εντός και εκτός Ελλάδας.
  • Η ομαλή πρόσβαση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και η προσφορά ευκαιριών σε αυτούς για επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική συνεργασία.
  • Η δημιουργία ευκαιριών για την καλύτερη γνωριμία των μελών μεταξύ τους ή με πρόσωπα καταξιωμένα στο χώρο τους αλλά και η δημιουργία δεσμών με μέλη και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και σωματείων.
  • Η οργάνωση, ενθάρρυνση και υποστήριξη της Διά Βίου Μάθησης με ειδικά Προγράμματα.
  • Η ενημέρωση των μελών του για θέματα κι εξελίξεις σχετικές με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  • Η στήριξη, η συμμετοχή και η εκπόνηση έργων και δράσεων πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, ερευνητικού ή κοινωνικού χαρακτήρα σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η προώθηση της διεπιστημονικότητας.
  • Η απονομή τιμητικής διάκρισης σε αποφοίτους για τα επιτεύγματα και την προσφορά τους στην επιστήμη, τον πολιτισμό και την κοινωνία σε ειδικές τελετές.
  • Η συμμετοχή σε δράσεις για τη διαφύλαξη της πανεπιστημιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Η προβολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.